Vibram #2870 Londra (Pair)

Vibram #2870 Londra (Pair)