Vibram #7335 Cork V Bar Heels (Pair)

Vibram #7335 Cork V Bar Heels (Pair)Matching Heel for Vibram 700 Fullsole Brown